Kullanýcý SözleþmesÝ

Lokante, Kant A.Ş.

Madde 1. Taraflar


Ýþbu Kullanýcý Sözleþmesi ("Sözleþme"), Kant Elektrik Elektronik San. Tic. Ltd. Þti. ("Þirket") ile h.lokante.com adresinde yer alan siteye ("Site") kullanýcý ("Kullanýcý(lar)") olarak kaydolan kiþi arasýnda akdedilmektedir. Sözleþme, Kullanýcý tarafýndan elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüðe girecek olup; taraflarca Sözleþme'de belirtilen usuller doðrultusunda sona erdirilmediði sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir.


Madde 2. Sözleþme'nin Konusu ve Kapsamý


Ýþbu Sözleþme, Kullanýcý tarafýndan, Site üzerinden eriþilen bulut tabanlý otel içi iþ yönetimi, iletiþim ve sipariþ yönetimi uygulamasýndan ("Uygulama") faydalanýlmasýna ve Kullanýcý tarafýndan Site'ye yüklenen verilere ("Ýçerik") iliþkin koþul ve þartlar ile ilgili taraflarýn hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacýyla akdedilmektedir. Site kapsamýnda Site ve Uygulama'nýn kullanýmýna iliþkin olarak Þirket tarafýndan Kullanýcýlar'a sunulan kullaným koþullarý, kural ve þartlar da iþbu Sözleþme'nin eki ve ayrýlmaz bir parçasý niteliðinde olup burada yer alan hak ve yükümlülüklerle birlikte taraflarýn hak ve yükümlülüklerinin tamamýný oluþturmaktadýr.


Madde 3. Taraflarýn Hak ve Yükümlülükleri


3.1 Kullanýcý, Uygulama'dan faydalanmak için Þirket tarafýndan talep edilen bilgileri tam, doðru ve güncel bir þekilde saðlayarak iþbu Sözleþme'yi onaylamasý gerektiðini bildiðini beyan eder. Kullanýcý statüsünün tesisi sýrasýnda saðlanan bilgilerde herhangi bir deðiþiklik olmasý halinde, söz konusu bilgiler derhal güncellenecektir. Bu bilgilerin eksik veya gerçeðe aykýrý olarak verilmesi ya da güncel olmamasý nedeniyle Site ya da Uygulama'ya eriþim saðlanamamasýndan ve bunlardan faydalanýlamamasýndan Þirket sorumlu deðildir.
3.2 Kullanýcý, 18 yaþýný doldurmuþ olduðunu ve iþbu Sözleþme'yi akdetmek için gereken yasal ehliyete sahip bulunduðunu beyan eder. Kullanýcý'nýn Site'ye bir iþletme adýna eriþiyor olmasý halinde, Kullanýcý buna iliþkin gerekli yetkiyi haiz olduðunu kabul ve beyan eder. Bu durumda Kullanýcý statüsü ile hak ve yükümlülükler söz konusu iþletmeye ait olacaktýr.
3.3 Kullanýcý, tek bir Kullanýcý hesabý tesis etme hakkýna sahip olup, Kullanýcý hesabýnýn Þirket tarafýndan askýya alýnmasý veya sona erdirilmesini takiben Kullanýcý tarafýndan ayný veya baþka bilgiler kullanýlarak ikinci bir hesap tesis edilmesi yasaktýr. Þirket'in herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tamamen kendi iradesine tabi olarak Kullanýcý hesabýnýn açýlmasýný reddetme hakký saklýdýr.
3.4 Kullanýcý tarafýndan Site'ye eriþim e-posta adresi ve þifresi kullanýlarak gerçekleþtirilecektir. Bu þifrenin gizliliðinin ve güvenliðinin korunmasýndan Kullanýcý sorumlu olacak olup Site üzerinden söz konusu bilgilerin kullanýmý ile gerçekleþtirilen her türlü faaliyetin Kullanýcý tarafýndan gerçekleþtirildiði kabul edilecek, bu faaliyetlerden doðan her türlü yasal ve cezai sorumluluk Kullanýcý'ya ait olacaktýr. Kullanýcý, þifresinin yetkisiz kullanýmý veya güvenliðin baþka þekilde ihlalinden haberdar olduðunda bu durumu derhal Þirket'e bildirecektir.
3.5 Kullanýcý, Uygulama'yý yalnýzca yasalara uygun faaliyetleri için kullanacaðýný, iþbu Sözleþme, ekleri, yürürlükteki mevzuat ve Uygulama'ya iliþkin olarak Site'de öngörülen diðer hüküm ve koþullara uygun davranacaðýný kabul ve taahhüt eder. Kullanýcý, Uygulama ve Site'yi üçüncü kiþilere hizmet sunmak için yetkili olduðu sürece üçüncü kiþi adýna kullanabilecektir. Kullanýcý bu kapsamda, söz konusu kiþilerin de iþbu Sözleþme ve kendisi için geçerli olan diðer tüm hükümlere uygun davranmasýný saðlayacaktýr. 3.6 Kullanýcý, muhtelif zamanlarda Uygulama'yý kullanmasý için üçüncü bir kiþiyi ("Yetkilendirilmiþ Kullanýcý") yetkilendirebilir. Yetkilendirilmiþ Kullanýcý'nýn kim olacaðý ve Uygulama kapsamýndaki yetki seviyesi Kullanýcý tarafýndan belirlenecektir. Kullanýcý, Yetkilendirilmiþ Kullancýlar'ýn Uygulama'yý kullanmasýndan sorumlu olup Yetkilendirilmiþ Kullanýcýlar'ýn Uygulama'ya eriþimini her zaman kontrol edecek ve Yetkilendirilmiþ Kullanýcý'nýn Uygulama'ya eriþim seviyesini her zaman ve bir nedene baðlý olmaksýzýn deðiþtirebilecek veya eriþimini iptal edebilecektir. Kullanýcý ve Yetkilendirilmiþ Kullanýcý arasýnda Uygulama'ya eriþime iliþkin olarak bir uyuþmazlýk çýkmasý halinde Yetkilendirilmiþ Kullanýcý'nýn Uygulama veya Ýçerik'e eriþimi ve eriþim seviyesine iliþkin kararý Kullanýcý verecektir.
3.7 Kullanýcý tarafýndan paylaþýlan Ýçerik Kullanýcý'nýn mülkiyetinde olup Ýçerik'e iliþkin tüm sorumluluk Kullanýcý'ya aittir. Þirket, iþbu Sözleþme kapsamýnda Kullanýcý tarafýndan kendisine saðlanan lisans kapsamýnda Ýçerik'i kullanma hakkýný haizdir. Ýçerik'e yahut Ýçerik'in yol açabileceði kayýp veya zararlara iliþkin olarak Þirket sorumlu tutulamayacak olup sayýlanlarla sýnýrlý olmaksýzýn, hukuka uygunluk, Ýçerik'in doðruluðu, faturalarýn ödenmesi, tahsilatýn yapýlmasý, finansal iþlemler ve vergi bildirimine iliþkin olarak Þirket'in hiçbir sorumluluðu bulunmamaktadýr. Finansal iþlemler, vergi ve diðer hususlar hakkýnda ilgili mevzuata uygunluðun saðlanmasý münhasýran Kullanýcý'nýn sorumluluðundadýr. Kullanýcý, Þirket'in finansal düzenlemeler baþta olmak üzere, yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan gereksinimlere dayanarak Ýçerik'i Uygulama'dan ve sistemlerinden silebileceðini ve Þirket'in kayýp veriler de dahil olmak üzere bu kapsamda meydana gelebilecek zararlardan sorumlu olmadýðýný kabul eder.
3.8 Kullanýcý, Þirket'in veya Uygulama'nýn üçüncü kiþiler tarafýndan barýndýrýlýyor olmasý halinde bu üçüncü kiþilerin bilgisayar ve að sistemlerinin güvenlik ve bütünlüðünü tehlikeye düþürecek faaliyetlerde bulunmayacaðýný, Uygulama'yý, Uygulama'nýn, Site'nin veya hizmetlerin sunulduðu diðer sistemlerin iþlerliðine yahut Uygulama ve Site'den faydalanan diðer kullanýcýlarýn bunlardan faydalanmasýna engel olacak veya bunlara zarar verecek þekilde veya hatalý kullanmamayý, Uygulama'nýn barýndýrýldýðý bilgisayar sistemlerine veya Uygulama'ya kendisine tanýnan eriþim kapsamý dýþýnda yetkisiz eriþim saðlamayacaðýný, Site'ye Þirket'in ve üçüncü kiþilerin bilgisayar sistemlerine, cihazlarýna ve yazýlýmlarýna zarar verecek dosyalar veya hukuka aykýrý Ýçerikler (Kullanýcý'nýn üzerinde kullanma hakký olmayan telif hakkýyla korunan veya ticari sýr niteliðinde olan Ýçerikler ve diðer materyaller de dahil olmak üzere) aktarmayacaðýný ve yüklemeyeceðini, hizmetlerin sunulmasýnda veya Site'nin çalýþmasýnda kullanýlan bilgisayar programlarýný olaðan kullaným için mutlak olarak gerekli olmadýðý sürece deðiþtirmeyeceðini, kopyalamayacaðýný, uyarlamayacaðýný, çoðaltmayacaðýný, kaynak kodu oluþturmayacaðýný yahut tersine mühendislik iþlemleri yapmayacaðýný kabul ve taahhüt eder.
3.9 Kullanýcý, Uygulama'yý kullanmasýnýn aylýk iþlem ve saklama hacimleri de dahil olmak üzere kýsýtlamalara tabi olabileceðini kabul eder. Söz konusu kýsýtlamalar Uygulama içinde belirtilecektir.
3.10 Kullanýcý, Uygulama'ya yüklenen Ýçerikler'in kopyalarýný saklayacaktýr. Þirket, veri kaybýný önlemek için gerekli politika ve usullere uymakla beraber, Ýçerik'in kaybýnýn söz konusu olmayacaðýna dair garanti vermemektedir. Þirket, nasýl ortaya çýktýðýna bakýlmaksýzýn Ýçerik'in kaybýndan sorumlu deðildir.
3.11 Þirket, Kullanýcý tarafýndan kendisi ile paylaþýlan bilgi ve verileri iþbu Sözleþme'ye ek niteliðinde olan "Gizlilik Politikasý" kapsamýnda saklayacak ve kullanacaktýr. Kullanýcý, Þirket'in yürürlükteki mevzuat uyarýnca yetkili makamlardan talep gelmesi halinde Kullanýcý'nýn kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaþabileceðini kabul eder. Bunun dýþýnda Kullanýcý'ya ve Kullanýcý tarafýndan Site üzerinden gerçekleþtirilen iþlemlere ait bilgiler Kullanýcý'nýn güvenliði, Þirket'in yükümlülüklerini ifa ve bazý istatistiki deðerlendirmeler için kullanýlabilecektir. Þirket ayrýca, fatura gönderme, ödeme bilgisi paylaþma gibi talep edilen hizmetleri saðlamak için Ýçerik'i diðer kullanýcýlarla paylaþma hakkýna sahiptir. Kullanýcý, diðer kullanýcýlara ait Ýçerikler'i kullanmak istemesi halinde ilgili kullanýcýlarýn onayýný alacak ve söz konusu Ýçerikler'i diðer kullanýcý tarafýndan verilen onay kapsamýnda kullanacaktýr. Bu bilgiler ayrýca bir veritabaný üzerinde tasnif edilip muhafaza edilebilecek ve Þirket, Kullanýcý'nýn söz konusu kullaným ve iþlem bilgilerini performans deðerlendirmeleri, Þirket'in ve iþ ortaklarýnýn pazarlama kampanyalarý, yýllýk raporlar ve benzeri iþlemler için bunlar için gerekli olan süre boyunca söz konusu verilerin anonim hale getirilmesini takiben kullanabilecektir. Kullanýcý, Ýçerik ve diðer bilgilerin Þirket veya üçüncü kiþiler tarafýndan Türkiye'de veya yurt dýþýnda bulunan veri merkezlerinde saklanabileceðini kabul eder.
3.12 Uygulama'ya iliþkin teknik sorunlar çýkmasý halinde Kullanýcý, Þirket'le iletiþime geçemeden önce sorunu tespit ve teþhis etmek için makul çabayý sarf edecektir. Kullanýcý'nýn teknik destek ihtiyacýnýn devam etmesi halinde gerekli destek Site, Uygulama yahut diðer uygun kanallardan saðlanacaktýr.
3.13 Kullanýcý'ya Site üzerinden iletiþim araçlarý (forum, sohbet araçlarý veya mesaj merkezi gibi) saðlanmasý durumunda Kullanýcý bu iletiþim araçlarýný yalnýzca hukuka uygun amaçlar çerçevesinde kullanacaðýný beyan ve taahhüt eder. Kullanýcý, söz konusu iletiþim araçlarýný ürün ve hizmet satýþý, karþý tarafýn rýzasý olmadan gönderilen e-postalar, üçüncü kiþilerin yazýlým ve bilgisayar sistemlerine zarar verebilecek dosyalar, diðer kullanýcýlar bakýmýndan hakaret içeren içerikler yahut hukuka aykýrý her türlü içerik de dahil olmak üzere Uygulama amacý dýþýnda materyaller paylaþmak için kullanmayacaktýr. Kullanýcý, Site üzerinden gerçekleþtirdiði her türlü iletiþim bakýmýndan bunu yapma yetkisini haiz olduðunu taahhüt eder. Þirket'in Site üzerinden gerçekleþtirilen iletiþimlerin uygunluðunu yahut bunlarýn Uygulama'nýn kullaným amaçlarýna yönelik olduðunu kontrol etme yükümlülüðü bulunmamaktadýr. Uygulama üzerinden eriþilen veya Uygulama'ya iliþkin olarak kullanýlan diðer web tabanlý iletiþim araçlarý bakýmýndan da Kullanýcý Site üzerinden saðlanan iletiþim araçlarýný kullanýrken göstermekle yükümlü olduðu özeni gösterecektir. Þirket, Site üzerinden saðladýðý iletiþim araçlarýný kendi takdirine baðlý olarak dilediði zaman kaldýrma hakkýna sahiptir.
3.14 Þirket, herhangi bir ön bildirimde bulunmaksýzýn iþbu Sözleþme ve eklerini revize etme hakkýna sahip olup bu hakkýn kullanýlmasý halinde ilgili deðiþiklik Kullanýcý tarafýndan Site'nin bir sonraki kullanýmý ile birlikte yürürlüðe girecektir. Kullanýcý'nýn söz konusu deðiþiklikleri kabul etmemesi halinde iþbu Sözleþme'yi aþaðýda belirtilen þekilde feshetme hakký saklýdýr.
3.15 Kullanýcý, Kullanýcý hesabýný ve iþbu Sözleþme ile Site kullanýmýndan doðan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir þekilde üçüncü bir kiþiye devir veya temlik edemez.
3.16 Kullanýcý'nýn iþbu Sözleþme ve Site kapsamýnda yer alan diðer koþul ve þartlar ile bu kapsamdaki beyan ve taahhütlerine aykýrý davranmasý halinde Þirket Kullanýcý'nýn üyeliðini askýya alma veya Sözleþme'yi aþaðýda belirtilen þekilde feshederek kullanýcý statüsünü bu þekilde sona erdirme hakkýna sahip olacaktýr. Böyle bir durumda Þirket'in söz konusu aykýrýlýktan doðan zararlarýnýn Kullanýcý'dan talep hakký saklýdýr.


Madde 4. Ödeme Koþullarý


4.1 Kullanýcý Uygulama'dan ancak Site'de beyan edilen ücretleri yine Site'de beyan edilen ödeme koþullarý ve araçlarý ile tam ve eksiksiz olarak ödemesi karþýlýðýnda faydalanabilecektir.
4.2 Kullanýcý, Uygulama'yý Site'de belirtilecek süre boyunca veya Þirket tarafýndan saðlanan özel imtiyaz ve süre içerisinde ücret ödemeden kullanabilecektir. Kullanýcý'ya site üzerinden veya özel iletiþim kanallarýyla beyan edilen söz konusu deneme periyodunun bitimiyle Kullanýcý'nýn üyeliði, türü hizmet seviyesi, iþlevsellik, kampanyalar ya da sözleþme süresine göre belirlenecek ücretli üyelik haline gelecektir. Uygulama'ya iliþkin ücretler, ödeme koþullarý, ücretlerin yürürlük tarihleri Site'nin ilgili bölümlerinde ilan edilecektir. Kullanýcý'nýn üyelik süresi boyunca üyelik ücret ve ödeme koþullarýnda yapýlacak deðiþiklikler, Kullanýcý'nýn üyelik döneminin sona ermesine dek uygulanmayacak, yeni ücretler ve ödeme koþullarý yeni üyelik döneminin baþlamasýyla geçerli olacaktýr. Üyelik dönemi boyunca Sözleþme'nin feshi de dâhil olmak üzere üyeliðin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde geri ödeme yapýlmayacaktýr.
4.3 Kullanýcý tarafýndan periyod bitiminden 14 (on dört) gün öncesine kadar aksi talep edilmediði sürece her periyodun bitiminde Kullanýcý'nýn üyeliði otomatik olarak yenilenecektir.
4.4 Þirket, Kullanýcý tarafýndan iletilen iletiþim adresine üyelik döneminin baþlangýcýnda kullaným ücretlerine iliþkin faturayý iletecektir. Tüm faturalar, sonradan ödemeli üyelik halinde bir önceki üyelik dönemine iliþkin ücretleri, Site'de belirtilen komisyon oranlarýnýn Kullanýcý'nýn Uygulama üzerinde ki aylýk cirosuna uygulanmasý ile kesilecektir. Kullanýcý, faturadaki ilgili tutarý fatura tarihini takip eden 14 (on dört) gün içinde ödeyecektir. Ýlgili ücretlere iliþkin vergi ve harçlarýn ödenmesinden Kullanýcý sorumludur.
4.5 Kullanýcý, Þirket veya Þirket tarafýndan onaylanmýþ üçüncü kiþiler üyeliðe ve ödemeye iliþkin iþlemler veya banka entegrasyonunu ve ilgili güncellemeleri gerçekleþtirmek için Kullanýcý'nýn kredi kartý ve ödeme bilgilerini saklayabilecektir.


Madde 5. Fikri Mülkiyet Haklarý


5.1 Site ve Uygulama üzerindeki her türlü hak, mülkiyet ve menfaat Þirket'e aittir. Ýþbu Sözleþme kapsamýnda Kullanýcý'ya Site ve Uygulama'yý kullanmak üzere kiþiye özel, dünya çapýnda, telifsiz, devredilemez ve münhasýr olmayan lisans verilmektedir. Sözleþme ve Site'ye iliþkin diðer koþullardaki hiçbir hüküm Site ve Uygulama'ya iliþkin haklarýn ve menfaatlerin Kullanýcý'ya devredildiði þeklinde yorumlanamaz. Kullanýcý, iþbu Sözleþme kapsamýnda Þirket'e Kullanýcý'nýn Uygulama'ya eriþimi, Uygulama'yý kullanmasý ve hizmetlerin saðlanmasýna yönelik diðer amaçlarla, bilgilerinin ve Ýçerik'in kullanýlmasý, kopyalanmasý, iletilmesi, saklanmasý ve yedeðinin alýnmasý için kullaným hakký tanýmaktadýr. Þirket, hizmetlerin saðlanmasý amacýyla Ýçerik'e iliþkin olarak üçüncü kiþi geliþtiricilere alt lisans verme hakkýný haizdir.
5.2 Kullanýcý, hiçbir þekilde ve nedenle Site'yi veya Uygulama'yý kopyalama, deðiþtirme, çoðaltma, ters mühendisliðe tabi tutma, geri derleme ve sair þekillerde Site üzerindeki yazýlýmýn kaynak koduna ulaþma, Site'den iþleme eser oluþturma hakkýna sahip deðildir. Site'ye iliþkin tarayýcý ve içeriklerin herhangi bir þekilde deðiþtirilmesi, Þirket'in açýk izni olmaksýzýn Site'ye veya Site'den link verilmesi kesinlikle yasaktýr.
5.3 Kullanýcý, herhangi bir þekilde Þirket'in (veya baðlý þirketlerinin) ticari unvanýný, markasýný, hizmet markasýný, logosunu, alan adýný vs. kullanmayacaktýr.


Madde 6. Sorumluluðun Kýsýtlanmasý


6.1 Site kapsamýndaki Uygulama, yazýlým ve sair içerikler "OLDUÐU GÝBÝ" sunulmakta olup, bu kapsamda Þirket'in Uygulama, yazýlým ve içeriðin doðruluðu, tamlýðý ve güvenilirliði ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadýr. Kullanýcý, Þirket'in ayrýca Ýçerik ve diðer Kullanýcý verilerinin birbiriyle iliþkisine dair taahhütte bulunmadýðýný anlar ve kabul eder. Þirket Uygulama'nýn kullanýmýnýn kesintisiz ve hatasýz olduðunu taahhüt etmemektedir. Þirket, Uygulama'nýn 7/24 eriþilebilir ve kullanýlabilir olmasýný hedeflemekle birlikte Uygulama'ya eriþimi saðlayan sistemlerin iþlerliði ve eriþilebilirliðine iliþkin bir garanti vermemektedir. Kullanýcý, Uygulama'ya eriþimin muhtelif zamanlarda engellenebileceðini ya da eriþimin kesilebileceði kabul eder. Þirket, söz konusu engelleme veya kesintilerden hiçbir þekilde sorumlu deðildir.
6.2 Kullanýcý, Site üzerinden Þirket'in kontrolünde olmayan baþka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceðini ve bu tür linklerin yöneldiði internet sitesini veya iþleten kiþisini desteklemek amacýyla veya internet sitesi veya içerdiði bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliði taþýmadýðýný, söz konusu linkler vasýtasýyla eriþilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunlarýn içeriði hakkýnda Þirket'in herhangi bir sorumluluðu olmadýðýný kabul ve beyan eder.
6.3 Kullanýcý, Site üzerinden sunulan Uygulama ve Uygulama'lara eriþim ve bunlarýn kalitesinin büyük ölçüde ilgili Ýnternet Servis Saðlayýcýsý'ndan temin edilen hizmetin kalitesine dayandýðýný ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklý sorunlarda Þirket'in herhangi bir sorumluluðunun bulunmadýðýný kabul eder.
6.4 Kullanýcý, yüklediði içerikler ile site ve Uygulama'nýn kullanýmýndan münhasýran sorumludur. Kullanýcý, fikri mülkiyet ihlalleri, içerik, uygulama ve Site'nin kullanýmýna iliþkin olarak üçüncü kiþiler tarafýndan iletilebilecek her türlü iddia ve talepten (yargýlama masraflarý ve avukatlýk ücretleri de dâhil olmak üzere) Þirket'i beri kýldýðýný kabul eder.
6.5 Þirket, uygulanacak hukukun izin verdiði ölçüde, kar kaybý, þerefiye ve itibar kaybý, ikame ürün ve hizmet temini için yapýlan harcama gibi kalemler de dâhil ancak bunlarla sýnýrlý olmaksýzýn Site'nin kullanýmý neticesinde meydana gelen hiçbir doðrudan, dolaylý, özel, arýzi, cezai zarardan sorumlu olmayacaktýr. Buna ek olarak þirket, zýmni garanti, ticarete elveriþlilik, belli bir amaca uygunluk da dâhil ancak bunlarla sýnýrlý olmamak üzere, açýk veya zýmni hiç bir türlü garanti vermediðini de ayrýca beyan eder. Þirket'in iþbu sözleþme kapsamýndaki sorumluluðu her halükarda ilgili zararýn doðduðu tarihe kadar kullanýcý tarafýndan iþbu Sözleþme'ye konu hizmetler kapsamýnda ödenmiþ olan tutarla sýnýrlý olacaktýr.


Madde 7. Sözleþme'nin Yürürlüðü ve Feshi


7.1 Ýþbu Sözleþme Kullanýcý tarafýndan elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüðe girecek ve taraflardan herhangi biri tarafýndan aþaðýda belirtilen þekilde feshedilmediði sürece yürürlükte kalacaktýr.
7.2 Taraflardan herhangi biri, diðer tarafça bildirilen elektronik posta adresine 1 (bir) hafta önceden yapacaðý yazýlý bir bildirimle iþbu Sözleþme'yi dilediði zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve tazminat ödemeksizin feshedebilecektir.
7.3 Taraflar'dan birinin iþbu Sözleþme'den kaynaklanan yükümlülüklerini tam ve gereði gibi yerine getirmemesi ve diðer tarafça yapýlacak yazýlý bildirime karþýn söz konusu aykýrýlýðýn verilen süre içerisinde giderilmemesi halinde bu Sözleþme bildirimi yapan tarafça feshedilebilecektir. Bahsi geçen aykýrýlýðýn Kullanýcý tarafýndan gerçekleþtirilmesi halinde Þirket aykýrýlýk giderilene kadar Kullanýcý statüsünü askýya alma hakkýna sahip olacaktýr. Kullanýcý'nýn yürürlükteki mevzuatý ihlal etmesi halinde Þirket Sözleþme'yi derhal geçerli olacak þekilde haklý nedenle feshedebilecektir.
7.4 Sözleþme'nin feshi Taraflar'ýn fesih tarihine kadar doðmuþ olan hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldýrmayacaktýr. Sözleþme'nin feshi ile birlikte Kullanýcý, o güne kadar doðmuþ olan tüm ücret ve masraflardan sorumlu olup fesih tarihi itibariyle Site ve Uygulama'yý kullanamayacaktýr. Ön ödemeli üyeliklerin feshi halinde Kullanýcý'ya para iadesi yapýlmaz.
7.5 Kullanýcý'nýn hesabýnýn 3 (üç) ay boyunca pasif olmasý halinde Þirket iþbu Sözleþme'yi feshedebilecektir.
7.6 Kullanýcý hesabýnýn yasal nedenlerle engellenmiþ olmadýðý ve Sözleþme'nin feshedildiði hallerde Þirket Ýçerik'e 6 (altý) ay boyunca salt okunur eriþim saðlayacaktýr.
7.7 Þirket, iþbu Sözleþme yürürlükte olduðu müddetçe Ýçerik'i veritabanlarýnda saklama hakkýna sahiptir. Kullanýcý'nýn üyelik döneminin veya iþbu Sözleþme'nin sona ermesini takip eden 6 (altý) ay içinde Kullanýcý Ýçerik'i ücret ödemeksizin alabilecektir. Þirket, bu sürenin sona ermesinden sonra iletilen söz konusu talepler için ücret talep edebilecektir. Ýlgili ücretler Uygulama kapsamýnda belirtilecektir.


Madde 8. Muhtelif Hükümler


8.1 Ýþbu Sözleþme'nin herhangi bir hükmünün veya sözleþmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliði, yasaya aykýrýlýðý ve uygulanamazlýðý, Sözleþme'nin geri kalan hükümlerinin yürürlüðünü ve geçerliliðini etkilemeyecektir.
8.2 Ýþbu Sözleþme ekleri ile bir bütündür. Sözleþme ile ekleri arasýnda herhangi bir çeliþki olmasý halinde, ilgili eklerde yer alan hükümler geçerli olacaktýr.
8.3 Kullanýcý ile kayýt olurken bildirdikleri e-mail vasýtasýyla veya Site'de yer alan genel bilgilendirme aracýlýðýyla iletiþim kurulacaktýr. E-mail ile yapýlan iletiþim yazýlý iletiþimin yerini tutar. E-mail adresini güncel tutmak ve Site'yi bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmek Kullanýcý'nýn sorumluluðundadýr.
8.4 Ýþbu Sözleþme ve eklerinden kaynaklý uyuþmazlýklarda Ýstanbul Merkez (Çaðlayan) Mahkemeleri ve Ýcra Daireleri yetkili olacaktýr.