Ýþ Ortaklýðý SözleþmesÝ

Lokante, Kant A.Ş.

Madde 1. Tanýmlar/Taraflar


1.1 Ýþbu Ýþ Ortaklýðý Sözleþmesi bundan böyle "Sözleþme" olarak anýlacaktýr. Kant Elektrik Elektronik Sanayi Ticaret Limited Þirketi bundan böyle "Þirket" olarak anýlacaktýr. http://partner.kant.ist adresinde yer alan Kant Ýþ Ortaklýðý Paneli bundan böyle "Panel" olarak anýlacaktýr. Ýþ Ortaklýðý sözleþmesini onaylayarak Panel'e kaydolan ve bu sözleþmenin tarafý olan Kiþi/Kurum bundan böyle "Ýþ Ortaðý" olarak anýlacaktýr. Ýþ Ortaklýðý kayýt iþlemi esnasýnda Panel üzerinde Ýþ Ortaklýðý kayýt sayfasýnda istenen bilgiler bundan böyle "Kayýt Bilgileri" olarak anýlacaktýr. Panel'i gerçek ya da tüzel kiþi olan Ýþ Ortaðý tarafýndan kullanmaya yetkilendirilmiþ kiþi veya kiþiler bundan böyle "Kullanýcý" veya "Kullanýcýlar" olarak anýlacaktýr. Sözleþmeye konu Ýþ Ortaðý tarafýndan satýþ ve pazarlamasýnýn yapýlacaðý, tüm haklarý Þirket'e ait olan Ürün ve Hizmetler bundan böyle "Ürün ve Hizmetler" olarak anýlacaktýr. Ýþ Ortaðý'nýn veya onu temsilen Kullanýcý'nýn Panel üzerinde zaman içerisinde biriktirdiði tüm veri, bilgi ve belgeler bundan böyle "Ýçerik" olarak anýlacaktýr. Þirket tarafýndan oluþturulmuþ tüm Ürün ve Hizmetler'e ait web sayfalarý https://lokante.com ve http://kant.ist olmak üzere ve bunlarla sýnýrlý olmamak kaydýyla Þirket'e ait tüm web sayfalarý bundan böyle "Site" olarak anýlacaktýr. Þirket'in Ýþ Ortaðý'na info@kant.ist, noreply@kant.ist, info@lokante.com, noreply@lokante.com adreslerinden gönderdiði tüm elektronik postalar bundan böyle "E-Posta" olarak anýlacaktýr.
1.2 Ýþbu Sözleþme, Þirket ile Panel'e Ýþ Ortaðý olarak kaydolan kiþi/kurum arasýnda akdedilmektedir. Sözleþme, Ýþ Ortaðý tarafýndan elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüðe girecek olup; taraflarca Sözleþme'de belirtilen usuller doðrultusunda sona erdirilmediði sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir.


Madde 2. Sözleþme'nin Konusu ve Kapsamý


2.1Ýþbu Sözleþme, Ýþ Ortaðý tarafýndan, Þirket Ürün ve Hizmetler'inin pazarlama ve satýþýnýn yapýlmasýna Ýþ Ortaðý'nýn kurduðu baðlantýlar ile Þirket'e yeni Müþteri kazandýrmasý sonucu taraflarýn hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacýyla akdedilmektedir. Sözleþme kapsamýnda Site ve diðer tüm Ürün ve Hizmetler'in kullanýmýna iliþkin olarak Þirket tarafýndan Ýþ Ortaðý'na sunulan Panel'e ya da Site'ye ait kullaným koþullarý, kural ve þartlar da iþbu Sözleþme'nin eki ve ayrýlmaz bir parçasý niteliðinde olup burada yer alan hak ve yükümlülüklerle birlikte taraflarýn hak ve yükümlülüklerinin tamamýný oluþturmaktadýr.


Madde 3. Taraflarýn Hak ve Yükümlülükleri


3.1 Ýþ Ortaðý, Panel'e kayýt olurken Þirket tarafýndan talep edilen Kayýt Bilgileri'ni tam, doðru ve güncel bir þekilde saðlayarak iþbu Sözleþme'yi onaylamasý gerektiðini bildiðini beyan eder. Ýþ Ortaðý statüsünün tesisi sýrasýnda saðlanan bilgilerde herhangi bir deðiþiklik olmasý halinde, söz konusu bilgiler derhal güncellenecektir. Bu bilgilerin eksik veya gerçeðe aykýrý olarak verilmesi ya da güncel olmamasý nedeniyle Panel'e eriþim saðlanamamasýndan ve bunlardan faydalanýlamamasýndan Þirket sorumlu deðildir.
3.2 Ýþ Ortaðý, ya da Ýþ Ortaðý adýna yetkili Kullanýcý 18 yaþýný doldurmuþ olduðunu ve iþbu Sözleþme'yi akdetmek için gereken yasal ehliyete sahip bulunduðunu beyan eder. Ýþ Ortaðý'nýn, Panel'e bir iþletme adýna kayýt olmasý halinde, Kullanýcý buna iliþkin gerekli yetkiyi haiz olduðunu kabul ve beyan eder. Bu durumda Ýþ Ortaðý statüsü ile hak ve yükümlülükler söz konusu iþletmeye ait olacaktýr.
3.3 Ýþ Ortaðý, tek bir Ýþ Ortaðý hesabý tesis etme hakkýna sahip olup, Ýþ Ortaðý hesabýnýn Þirket tarafýndan askýya alýnmasý veya sona erdirilmesini takiben Ýþ Ortaðý tarafýndan ayný veya baþka bilgiler kullanýlarak ikinci bir hesap tesis edilmesi yasaktýr. Þirket'in herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tamamen kendi iradesine tabi olarak Ýþ Ortaðý hesabýnýn açýlmasýný reddetme hakký saklýdýr.
3.4 Ýþ Ortaðý, Panel'i yalnýzca yasalara uygun faaliyetleri için kullanacaðýný, iþbu Sözleþme, ekleri, yürürlükteki mevzuat ve Panel'e iliþkin olarak Site'de öngörülen diðer hüküm ve koþullara uygun davranacaðýný kabul ve taahhüt eder. Ýþ Ortaðý, Panel'i üçüncü kiþilere hizmet sunmak için yetkili olduðu sürece üçüncü kiþi adýna kullanabilecektir. Ýþ Ortaðý bu kapsamda, söz konusu kiþilerin de iþbu Sözleþme ve kendisi için geçerli olan diðer tüm hükümlere uygun davranmasýný saðlayacaktýr.
3.5 Ýþ Ortaðý, muhtelif zamanlarda kendi takdiri doðrultusunda Panel'i kullanmasý için üçüncü bir kiþiyi Kullanýcý olarak yetkilendirebilir. Kullanýcý'nýn kim olacaðý ve Panel kapsamýndaki yetki seviyesi Ýþ Ortaðý tarafýndan belirlenecektir. Ýþ Ortaðý, yetkilendirdiði Kullanýcý veya Kullancýlar'ýn Panel'i kullanmasýndan sorumlu olup Kullanýcý'nýn veya Kullanýcýlar'ýn Panel'e eriþimini her zaman kontrol edecek ve Kullanýcý'nýn veya Kullanýcýlar'ýn Panel'e eriþim seviyesini her zaman ve bir nedene baðlý olmaksýzýn deðiþtirebilecek veya eriþimini iptal edebilecektir. Ýþ Ortaðý ve Kullanýcý veya Kullanýcýlar arasýnda Panel'e eriþime iliþkin olarak bir uyuþmazlýk çýkmasý halinde Kullanýcý'nýn veya Kullanýcýlar'ýn Panel veya Ýçerik'e eriþimi ve eriþim seviyesine iliþkin kararý Ýþ Ortaðý verecektir.
3.6 Ýþ Ortaðý tarafýndan paylaþýlan Ýçerik Ýþ Ortaðý'nýn mülkiyetinde olup Ýçerik'e iliþkin tüm sorumluluk Ýþ Ortaðý'na aittir. Þirket, iþbu Sözleþme kapsamýnda Ýçerik'i kullanma ya da görüntüleme hakkýný haizdir. Ýçerik'e yahut Ýçerik'in yol açabileceði kayýp veya zararlara iliþkin olarak Þirket sorumlu tutulamayacak olup sayýlanlarla sýnýrlý olmaksýzýn, hukuka uygunluk, Ýçerik'in doðruluðu, faturalarýn ödenmesi, tahsilatýn yapýlmasý, finansal iþlemler ve vergi bildirimine iliþkin olarak Þirket'in hiçbir sorumluluðu bulunmamaktadýr. Finansal iþlemler, vergi ve diðer hususlar hakkýnda ilgili mevzuata uygunluðun saðlanmasý münhasýran Ýþ Ortaðý'nýn sorumluluðundadýr. Ýþ Ortaðý, Þirket'in finansal düzenlemeler baþta olmak üzere, yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan gereksinimlere dayanarak Ýçerik'i Panel'den ve sistemlerinden silebileceðini ve Þirket'in kayýp veriler de dâhil olmak üzere bu kapsamda meydana gelebilecek zararlardan sorumlu olmadýðýný kabul eder.
3.7 Ýþ Ortaðý, Þirket'in veya Panel'in, üçüncü kiþiler tarafýndan barýndýrýlýyor olmasý halinde bu üçüncü kiþilerin bilgisayar ve að sistemlerinin güvenlik ve bütünlüðünü tehlikeye düþürecek faaliyetlerde bulunmayacaðýný, Ýþ Ortaðý, Panel'in veya hizmetlerin sunulduðu diðer sistemlerin iþlerliðine yahut Panelden faydalanan diðer Ýþ Ortak'larýnýn bunlardan faydalanmasýna engel olacak veya bunlara zarar verecek þekilde veya hatalý kullanmamayý, Panel'in barýndýrýldýðý bilgisayar sistemlerine veya Panel'e kendisine tanýnan eriþim kapsamý dýþýnda yetkisiz eriþim saðlamayacaðýný, Panel'e, Þirket'in ve üçüncü kiþilerin bilgisayar sistemlerine, cihazlarýna ve yazýlýmlarýna zarar verecek dosyalar veya hukuka aykýrý Ýçerikler (Ýþ Ortaðý'nýn üzerinde kullanma hakký olmayan telif hakkýyla korunan veya ticari sýr niteliðinde olan Ýçerikler ve diðer materyaller de dâhil olmak üzere) aktarmayacaðýný ve yüklemeyeceðini, hizmetlerin sunulmasýnda veya Site'nin çalýþmasýnda kullanýlan bilgisayar programlarýný olaðan kullaným için mutlak olarak gerekli olmadýðý sürece deðiþtirmeyeceðini, kopyalamayacaðýný, uyarlamayacaðýný, çoðaltmayacaðýný, kaynak kodu oluþturmayacaðýný yahut tersine mühendislik iþlemleri yapmayacaðýný kabul ve taahhüt eder.
3.8 Ýþ Ortaðý, Panel'i kullanmasýnýn aylýk iþlem ve saklama hacimleri de dâhil olmak üzere kýsýtlamalara tabi olabileceðini kabul eder. Söz konusu kýsýtlamalar Panel içinde belirtilecektir.
3.9 Ýþ Ortaðý, Panel'e yüklenen Ýçerikler'in kopyalarýný saklayacaktýr. Þirket, veri kaybýný önlemek için gerekli politika ve usullere uymakla beraber, Ýçerik'in kaybýnýn söz konusu olmayacaðýna dair garanti vermemektedir. Þirket, nasýl ortaya çýktýðýna bakýlmaksýzýn Ýçerik'in kaybýndan sorumlu deðildir.
3.10 Þirket, Ýþ Ortaðý tarafýndan kendisi ile paylaþýlan bilgi ve verileri iþbu Sözleþme'ye ek niteliðinde olan "Gizlilik Politikasý" kapsamýnda saklayacak ve kullanacaktýr. Ýþ Ortaðý, Þirket'in yürürlükteki mevzuat uyarýnca yetkili makamlardan talep gelmesi halinde Ýþ Ortaðý'nýn kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaþabileceðini kabul eder. Bunun dýþýnda Ýþ Ortaðý'na ve Ýþ Ortaðý tarafýndan Panel üzerinden gerçekleþtirilen iþlemlere ait bilgiler Ýþ Ortaðý'nýn güvenliði, Þirket'in yükümlülüklerini ifa ve bazý istatistiki deðerlendirmeler için kullanýlabilecektir. Þirket ayrýca, fatura gönderme, ödeme bilgisi paylaþma gibi talep edilen hizmetleri saðlamak için Ýçerik'i diðer Ýþ Ortaklarýyla paylaþma hakkýna sahiptir. Ýþ Ortaðý, diðer Ýþ Ortak'larýna ait Ýçerikler'i kullanmak istemesi halinde ilgili Ýþ Ortaklarýnýn onayýný alacak ve söz konusu Ýçerikler'i diðer Ýþ Ortaðý tarafýndan verilen onay kapsamýnda kullanacaktýr. Bu bilgiler ayrýca bir veri tabaný üzerinde tasnif edilip muhafaza edilebilecek ve Þirket, Ýþ Ortaðý'nýn söz konusu kullaným ve iþlem bilgilerini performans deðerlendirmeleri, Þirket'in ve iþ ortaklarýnýn pazarlama kampanyalarý, yýllýk raporlar ve benzeri iþlemler için bunlar için gerekli olan süre boyunca söz konusu verilerin anonim hale getirilmesini takiben kullanabilecektir. Ýþ Ortaðý, Ýçerik ve diðer bilgilerin Þirket veya üçüncü kiþiler tarafýndan Türkiye'de veya yurt dýþýnda bulunan veri merkezlerinde saklanabileceðini kabul eder.
3.11 Panel'e iliþkin teknik sorunlar çýkmasý halinde Ýþ Ortaðý, Þirket'le iletiþime geçmeden önce sorunu tespit ve teþhis etmek için makul çabayý sarf edecektir. Ýþ Ortaðý'nýn teknik destek ihtiyacýnýn devam etmesi halinde gerekli destek Site, Panel yahut diðer uygun kanallardan saðlanacaktýr.
3.12 Ýþ Ortaðý'na Site üzerinden iletiþim araçlarý (forum, sohbet araçlarý veya mesaj merkezi gibi) saðlanmasý durumunda Ýþ Ortaðý bu iletiþim araçlarýný yalnýzca hukuka uygun amaçlar çerçevesinde kullanacaðýný beyan ve taahhüt eder. Ýþ Ortaðý, söz konusu iletiþim araçlarýný ürün ve hizmet satýþý, karþý tarafýn rýzasý olmadan gönderilen E-posta'lar, üçüncü kiþilerin yazýlým ve bilgisayar sistemlerine zarar verebilecek dosyalar, diðer Ýþ Ortaklarý bakýmýndan hakaret içeren içerikler yahut hukuka aykýrý her türlü içerik de dâhil olmak üzere Panel amacý dýþýnda materyaller paylaþmak için kullanmayacaktýr. Ýþ Ortaðý, Site üzerinden gerçekleþtirdiði her türlü iletiþim bakýmýndan bunu yapma yetkisini haiz olduðunu taahhüt eder. Þirket'in Site üzerinden gerçekleþtirilen iletiþimlerin uygunluðunu yahut bunlarýn Panel'in kullaným amaçlarýna yönelik olduðunu kontrol etme yükümlülüðü bulunmamaktadýr. Panel üzerinden eriþilen veya Panel'e iliþkin olarak kullanýlan diðer web tabanlý iletiþim araçlarý bakýmýndan da Ýþ Ortaðý Site üzerinden saðlanan iletiþim araçlarýný kullanýrken göstermekle yükümlü olduðu özeni gösterecektir. Þirket, Panel üzerinden saðladýðý iletiþim araçlarýný kendi takdirine baðlý olarak dilediði zaman kaldýrma hakkýna sahiptir.
3.13 Þirket, herhangi bir ön bildirimde bulunmaksýzýn iþbu Sözleþme ve eklerini revize etme hakkýna sahip olup bu hakkýn kullanýlmasý halinde ilgili deðiþiklik Ýþ Ortaðý tarafýndan Panel'in bir sonraki kullanýmý ile birlikte yürürlüðe girecektir. Ýþ Ortaðý'nýn söz konusu deðiþiklikleri kabul etmemesi halinde iþbu Sözleþme'yi aþaðýda belirtilen þekilde feshetme hakký saklýdýr.
3.14 Ýþ Ortaðý, Ýþ Ortaðý hesabýný ve iþbu Sözleþme ile Ýþ Ortaklýðý ve Panel kullanýmýndan doðan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir þekilde üçüncü bir kiþiye devir veya temlik edemez.
3.15 Ýþ Ortaðý'nýn iþbu Sözleþme ve Site kapsamýnda yer alan diðer koþul ve þartlar ile bu kapsamdaki beyan ve taahhütlerine aykýrý davranmasý halinde Þirket, Ýþ Ortaðý'nýn üyeliðini askýya alma veya Sözleþme'yi aþaðýda belirtilen þekilde feshederek Ýþ Ortaðý statüsünü bu þekilde sona erdirme hakkýna sahip olacaktýr. Böyle bir durumda Þirket'in söz konusu aykýrýlýktan doðan zararlarýnýn Ýþ Ortaðý'ndan talep hakký saklýdýr.


Madde 4. Ýþ Ortaklýðýnýn Koþullarý


4.1 Ýþ Ortaðý, Þirket ile olan iliþkisini hiçbir þekilde yanlýþ ve sözleþmeye aykýrý tanýtamaz. Ýþ Ortaðý hiçbir surette Þirket'in sunduðu Ürün ve Hizmetler'i kendisinin geliþtirdiðini, Þirket'in bir parçasý olduðunu, Þirket ile doðrudan bir baðlantýsýnýn olduðunu söyleyemez ve ima edemez.
4.2 Ýþ Ortaðý Panel'e kayýtta belirttiði Kayýt Bilgileri'nin doðruluðunu beyan etmesinin yaný sýra daha sonrasýnda Panel'e giriþ yapacaðý müþteri bilgilerinin de doðruluðundan sorumludur.
4.3 Ýþ Ortaðý hiçbir surette Þirket ve onun ürün, hizmet, markalarý aleyhinde faaliyette bulunamaz. Þirket'in Ýþ Ortaðý'na verdiði hak ve yetkileri baþka kimse veya kimselere, kuruluþ veya kuruluþlara da vermesi veya bizzat kendisi kullanmasý halinde, Ýþ Ortaðý, diðer Ýþ Ortak'larýna veya bilhassa Þirket'le iyi niyet kaidelerine ve piyasa koþullarýna uygun olarak basiretli bir tacir gibi çalýþacak ve Þirket'in kurumsal kimliðini bozmamak ve müþteriler aleyhine etkiler doðurmamak için gereken çabayý gösterecektir.
4.4 Ýþ Ortaðý tüm iþlerini iþbu sözleþmenin þartlarýna ve amacýna, bütün ilgili kanun, yönetmelik ve tüzüklere ayrýca Þirket tarafýndan Panel veya Site üzerinde ya da E-posta bildirimleri aracýlýðýyla belirtilen ilkelere uygun þekilde yürütmeyi ve tüm iþtiraklerini ve çalýþanlarýnýn bu doðrultuda denetlemeyi kabul eder.
4.5 Ýþ Ortaðý'nýn iþlevi ile ilgili her türlü bilgi ve teknik veriler, faturalama ve gelir paylaþým modeli ile ilgili uygulamalar, Þirket'in faaliyet gösterdiði pazarla ve Þirket'in sunduðu Ürün ve Hizmetler'in kullaným ve çalýþma prensipleri ile ilgili bilgiler, Know-How, eðitim ve dokümanlarýn içerikleri, fiyat ile ilgili bilgiler, teknik detaylar, teknik çizim ve yazýþmalarýn tümü Þirket'in mülkiyetinde olup, bunlarýn tümü ticari sýr ve gizli bilgidir. Ýþ Ortaðý tüm bilgi, standart, prosedür, uygulama ve dokümantasyonun ticari sýr ve gizli bilgi olduðunu peþinen kabul edip, söz konusu ticari sýr ve gizli bilgiyi koruyacaðýný, kopyalamayacaðýný, Þirket'in izni olmaksýzýn kullanamayacaðýný, Þirket'in ürün, hizmet ve sistemlerine karþý tersine mühendislik faaliyetlerine giriþmeyeceðini kabul ve taahhüt eder. Bu gizlilik yükümü Sözleþme'nin devamý süresince veya Sözleþme'nin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde dahi herhangi bir süreye tabi olmaksýzýn sürecektir. Bu gizlilik yükümüne uyulmamasý halinde Sözleþme'nin diðer hükümleri saklý kalmak kaydýyla, Ýþ Ortaðý, Þirket'in bu sebeple uðrayacaðý tüm zarar ve ziyanýný Þirket'in belirleyeceði tutar ve yöntemlerle tazmin etmeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.


Madde 5. Gelir Paylaþýmý


5.1 Ýþ Ortaðý'nýn baðlantý saðlayarak Þirket'e kazandýrdýðý ve Panel'e eklediði, Þirket'in Ürün ve Hizmetler'ini kullanan müþteriler Þirket'in müþterileri olarak kabul edilecektir. Bu baðlamda söz konusu müþteriler için müþteri sipariþleri, müþteri hizmetleri, ürün kullanýmýna ve fiyatlandýrmaya iliþkin tüm kural, þart, politika ve operasyon prosedürleri geçerli olacaktýr. Þirket, politikalarýný, kullanýcý sözleþmelerini ve ilgili Ürün ve Hizmetler'in kullanýmýna iliþkin prosedürleri herhangi bir zamanda deðiþtirebilir. Þirket ilgili Ürün ve Hizmetler'e dair hazýrlanmýþ diðer sözleþmelerde bulunan maddeleri ve fiyat politikasýný deðiþtirme hakkýný saklý tutar.
5.2 Ýþ Ortaðý'nýn Panel'e eklediði, daha önce, Þirket'in müþterisi olmamýþ ve Ýþ Ortaðý tarafýndan da Panel'e eklenmemiþ müþterinin Þirket'e ait Ürün ve Hizmetler'e yönelik kullanýmý sonucu Ürün ve Hizmetler ile ilgili kullanýcý sözleþmesi hükümlerine uygun olarak Þirket'in ilgili Ürün ve Hizmetler'e ait web sitesinde ilan ettiði fiyat politikasý kapsamýnda müþteriye kesilecek fatura üzerinden ve Ýþ Ortaðý'na Panel, Site veya E-posta vasýtasýyla belirtilecek oranlar ve ödeme yöntemleri ile gelir paylaþýmý yapýlacaktýr. Bu faturalama üzerinden Ýþ Ortaðý ile Panel üzerinde ya da E-posta kanalý ile paylaþýlan gelir paylaþým oraný ve gelir paylaþým politikasý ile gelir paylaþýmý saðlanacaktýr.
5.3 Ýþ Ortaðý'nýn baðlantý kurduðu ve Panel'e eklediði ve Þirket tarafýndan onaylanan müþterinin Þirket Ürün ve Hizmetler'ini kullanmaya devam etmesi halinde bu gelir paylaþýmý, sözleþme Taraflardan herhangi biri fesh edene kadar devam eder.
5.4 Ýþ Ortaðý sözleþme devam ettiði süre boyunca ve sözleþmenin diðer tüm madde ve hükümleri saklý kalmak kaydýyla baðlantý kurduðu, Panel'e eklediði ve Þirket'e kazandýrdýðý müþteri veye müþterilerden elde edilen gelirden yapýlacak paylaþýmda müþteriyi veya müþterileri Panel'e eklediði tarihte kendisine Þirket Site' sinde, Panel üzerinden ya da E-posta ile bildirilen gelir paylaþýmý oran ya da fiyat politikasý geçerli olacaktýr.
5.5 En yeni ve güncellenmiþ gelir paylaþým modeli ve fiyatlandýrma politikasý Þirket Site'sinde ya da ilgili Ýþ Ortaðý Panel'inde bulunmaktadýr. Gelir Paylaþým ve fiyatlandýrma yapýsý takdir Þirket'e ait olmak üzere deðiþtirilebilir. Daha önceki gelir paylaþým ve fiyatlandýrma politikasýna göre kazanýlan haklar önceki gelir paylaþým ve fiyatlandýrma politikasýna göre ödenir. Yeni gelir paylaþým ve fiyatlandýrma politikasý kapsamýnda kazanýlan haklar yeni gelir paylaþým ve fiyatlandýrma politikasý kapsamýnda ödenir.


Madde 6. Ödeme Koþullarý


6.1 Ýþ Ortaðý'nýn baðlantý kurduðu, Panel'e eklediði ve Þirket'e kazandýrdýðý müþteriye ay sonu ilgili Ürün ve Hizmetler'in kullanýcý sözleþmesinde belirtilen þekilde faturalama yapýldýktan hemen sonra Ýþ Ortaðý'nýn ilgili iþlem için keseceði komisyon faturasýnýn Þirket'e ulaþmasýnýn ardýndan en geç 15 iþ günü içerisinde ödeme yapýlýr.
6.2 Ýþ Ortaðý, bu sözleþmeden ve Ýþ Ortaklýðýndan kaynaklanacak gelir vergisi veya katma deðer vergisi olmak üzere ve bunlarla sýnýrlý olmamak kaydýyla tüm vergileri kendisi ödemekle yükümlüdür. Bu vergilerin ödenmesi ya da ödenmemesi ile alakalý hususlarda Þirket hiçbir sorumluluk kabul etmemekle beraber, tüm sorumluluk Ýþ Ortaðý'na aittir.


Madde 7. Fikri Mülkiyet Haklarý


7.1 Panel ya da Þirkete ait diðer tüm Ürün ve Hizmetler üzerindeki her türlü hak, mülkiyet ve menfaat Þirket'e aittir. Ýþbu Sözleþme kapsamýnda Ýþ Ortaðý'na Panel'i ya da Þirkete ait diðer tüm Ürün ve Hizmetler'i kullanmak üzere kiþiye özel, dünya çapýnda, telifsiz, devredilemez ve münhasýr olmayan lisans verilmektedir. Sözleþme ve Panel'e ya da Þirkete ait diðer tüm Ürün ve Hizmetler'e iliþkin diðer koþullardaki hiçbir hüküm Panel'e ya da Þirkete ait diðer tüm Ürün ve Hizmetlere iliþkin haklarýn ve menfaatlerin Ýþ Ortaðý'na devredildiði þeklinde yorumlanamaz. Ýþ Ortaðý, iþbu Sözleþme kapsamýnda Þirket'e Ýþ Ortaðý'nýn Panel'e ya da Þirkete ait diðer tüm Ürün ve Hizmetler'e eriþimi, Panel'i ya da Þirkete ait diðer tüm Ürün ve Hizmetler'i kullanmasý ve hizmetlerin saðlanmasýna yönelik diðer amaçlarla, bilgilerinin ve Ýçerik'in kullanýlmasý, kopyalanmasý, iletilmesi, saklanmasý ve yedeðinin alýnmasý için kullaným hakký tanýmaktadýr. Þirket, hizmetlerin saðlanmasý amacýyla Ýçerik'e iliþkin olarak üçüncü kiþi geliþtiricilere alt lisans verme hakkýný haizdir.
7.2 Ýþ Ortaðý, hiçbir þekilde ve nedenle Panel'i ya da Þirket'e ait diðer tüm Ürün ve Hizmetler'i kopyalama, deðiþtirme, çoðaltma, ters mühendisliðe tabi tutma, geri derleme ve sair þekillerde Panel ya da Þirket'e ait diðer tüm Ürün ve Hizmetler üzerindeki yazýlýmýn kaynak koduna ulaþma, Panel'den ya da Þirket'e ait diðer tüm Ürün ve Hizmetler'den iþleme eser oluþturma hakkýna sahip deðildir. Panel'e ya da Þirket'e ait diðer tüm Ürün ve Hizmetler'e iliþkin tarayýcý ve içeriklerin herhangi bir þekilde deðiþtirilmesi, Þirket'in açýk izni olmaksýzýn Panel'e ya da Þirket'e ait diðer tüm Ürün ve Hizmetler'e veya Panel'den ya da Þirket'e ait diðer tüm Ürün ve Hizmetler'den link verilmesi kesinlikle yasaktýr.
7.3 Ýþ Ortaðý, herhangi bir þekilde Þirket'in (veya baðlý þirketlerinin) ticari unvanýný, markasýný, hizmet markasýný, logosunu, alan adýný vs. kullanmayacaktýr.


Madde 8. Sorumluluðun Kýsýtlanmasý


8.1 Ýþ Ortaklýðý kapsamýnda sunulan, yazýlým ve sair içerikler "OLDUÐU GÝBÝ" sunulmakta olup, bu kapsamda Þirket'in, yazýlým ve içeriðin doðruluðu, tamlýðý ve güvenilirliði ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadýr. Ýþ Ortaðý, Þirket'in ayrýca Ýçerik ve diðer Ýþ Ortaðý ve Kullanýcý Ýçerik'lerinin birbiriyle iliþkisine dair taahhütte bulunmadýðýný anlar ve kabul eder. Þirket Panel'in ya da Þirket'e ait Ürün ve Hizmetler'in kullanýmýnýn kesintisiz ve hatasýz olduðunu taahhüt etmemektedir. Þirket, Panel'in ya da Þirket'e ait Ürün ve Hizmetler'in 7/24 eriþilebilir ve kullanýlabilir olmasýný hedeflemekle birlikte Panel'e ya da Þirket'e ait Ürün ve Hizmetler'e eriþimi saðlayan sistemlerin iþlerliði ve eriþilebilirliðine iliþkin bir garanti vermemektedir. Ýþ Ortaðý, Panel'e ya da Þirket'e ait Ürün ve Hizmetler'e eriþimin muhtelif zamanlarda engellenebileceðini ya da eriþimin kesilebileceðini kabul eder. Þirket, söz konusu engelleme veya kesintilerden hiçbir þekilde sorumlu deðildir.
8.2 Ýþ Ortaðý, Panel ya da Þirket'e ait Ürün ve Hizmetler üzerinden Þirket'in kontrolünde olmayan baþka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceðini ve bu tür linklerin yöneldiði internet sitesini veya iþleten kiþisini desteklemek amacýyla veya internet sitesi veya içerdiði bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliði taþýmadýðýný, söz konusu linkler vasýtasýyla eriþilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunlarýn içeriði hakkýnda Þirket'in herhangi bir sorumluluðu olmadýðýný kabul ve beyan eder.
8.3 Ýþ Ortaðý, Panel ya da Þirket'e ait Ürün ve Hizmetler üzerinden sunulan uygulama ve uygulamalara eriþim ve bunlarýn kalitesinin büyük ölçüde ilgili Ýnternet Servis Saðlayýcýsý'ndan temin edilen hizmetin kalitesine dayandýðýný ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklý sorunlarda Þirket'in herhangi bir sorumluluðunun bulunmadýðýný kabul eder.
8.4 Ýþ Ortaðý, yüklediði Ýçerik veya Ýçerik'ler ile Panel'in ya da Þirket'e ait Ürün ve Hizmetler'in kullanýmýndan münhasýran sorumludur. Ýþ Ortaðý, fikri mülkiyet ihlalleri, Ýçerik, Site ve Panel'in ya da Þirket'e ait Ürün ve Hizmetler'in kullanýmýna iliþkin olarak üçüncü kiþiler tarafýndan iletilebilecek her türlü iddia ve talepten (yargýlama masraflarý ve avukatlýk ücretleri de dâhil olmak üzere) Þirket'i beri kýldýðýný kabul eder.
8.5 Þirket, uygulanacak hukukun izin verdiði ölçüde, kar kaybý, þerefiye ve itibar kaybý, ikame ürün ve hizmet temini için yapýlan harcama gibi kalemler de dâhil ancak bunlarla sýnýrlý olmaksýzýn Site'nin veya Panel'in kullanýmý neticesinde meydana gelen hiçbir doðrudan, dolaylý, özel, arýzi, cezai zarardan sorumlu olmayacaktýr. Buna ek olarak þirket, zýmni garanti, ticarete elveriþlilik, belli bir amaca uygunluk da dâhil ancak bunlarla sýnýrlý olmamak üzere, açýk veya zýmni hiç bir türlü garanti vermediðini de ayrýca beyan eder.


Madde 9. Sözleþmenin Süresi


9.1 Ýþbu sözleþmenin süresi Ýþ Ortaklýðý baþvurusunun Þirket tarafýndan kabul edilmesi ile baþlayacak ve herhangi bir tarafça fesh edildiðinde sona erecektir.


Madde 10. Sözleþme'nin Yürürlüðü ve Feshi


10.1 Ýþbu Sözleþme Ýþ Ortaðý tarafýndan elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüðe girecek ve taraflardan herhangi biri tarafýndan aþaðýda belirtilen þekilde feshedilmediði sürece yürürlükte kalacaktýr.
10.2 Taraflardan herhangi biri, diðer tarafça bildirilen elektronik posta adresine 1 (bir) hafta önceden yapacaðý yazýlý bir bildirimle iþbu Sözleþme'yi dilediði zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve tazminat ödemeksizin feshedebilecektir.
10.3 Ýþ Ortaðý'nýn sözleþmeyi kendi rýzasýyla fesh etmesinden sonra bile kazandýrdýðý müþterilerin Þirket müþterileri olduðunu ve bu müþterilerden Þirket'in elde edeceði gelirlerden herhangi bir hak talep etmeyeceðini kabul ve beyan eder. Þirket ise kendi rýzasýyla iþbu sözleþmeyi fesh etmesinin ardýndan Ýþ Ortaðý'nýn kazandýrdýðý müþterileri iade edecektir. Þirket dilerse daha sonra bu müþterilerle kendi imkânlarý ve baðlantýlarý çerçevesinde tekrar çalýþma yürütebilecek ve bu müþterileri müþteri portföyüne dâhil edebilecektir.
10.4 Taraflar'dan birinin iþbu Sözleþme'den kaynaklanan yükümlülüklerini tam ve gereði gibi yerine getirmemesi ve diðer tarafça yapýlacak yazýlý bildirime karþýn söz konusu aykýrýlýðýn verilen süre içerisinde giderilmemesi halinde bu Sözleþme bildirimi yapan tarafça feshedilebilecektir. Bahsi geçen aykýrýlýðýn Ýþ Ortaðý tarafýndan gerçekleþtirilmesi halinde Þirket aykýrýlýk giderilene kadar Ýþ Ortaðý statüsünü askýya alma hakkýna sahip olacaktýr. Ýþ Ortaðý'nýn yürürlükteki mevzuatý ihlal etmesi halinde Þirket Sözleþme'yi derhal geçerli olacak þekilde haklý nedenle feshedebilecektir.
10.5 Sözleþme'nin feshi Taraflar'ýn fesih tarihine kadar doðmuþ olan hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldýrmayacaktýr
10.6 Ýþ Ortaðý'nýn 6 (altý) ay boyunca Panel'e müþteri ekleyememesi ve Panel'in pasif olmasý halinde Þirket iþbu Sözleþme'yi feshedebilecektir.
10.7 Ýþ Ortaðý hesabýnýn yasal nedenlerle engellenmiþ olmadýðý ve Sözleþme'nin feshedildiði hallerde Þirket Panel'de bulunan Ýçerik'e 1 (bir) ay boyunca salt okunur eriþim saðlamaya gayret göstermek ile beraber bu konuda herhangi bir taahhütte bulunmaz.
10.8 Þirket, iþbu Sözleþme yürürlükte olduðu müddetçe Ýçerik'i veri tabanlarýnda saklama hakkýna sahiptir. Ýþ Ortaklýðýnýn veya Sözleþme'nin sona ermesini takip eden 1 (bir) ay içinde Ýþ Ortaðý Ýçerik'i ücret ödemeksizin alabilecektir. Þirket, bu sürenin sona ermesinden sonra iletilen söz konusu talepleri deðerlendirmeme hakkýný saklý tutar.


Madde 11. Baðýmsýz Deðerlendirme

11.1 ÝÞ ORTAÐI OLMAK ÝSTEYEN GERÇEK VE TÜZEL KÝÞÝ VE YETKÝLÝLERÝ BU SÖZLEÞMEYÝ OKUDUÐUNU VE TÜM HÜKÜM VE KOÞULLARINA MUTABIK KALDIÐINI KABUL ETMÝÞ SAYILIR. ÝÞ ORTAKLIÐINA KATILIMIN FAYDALARINI BAÐIMSIZ OLARAK DEÐERLENDÝRDÝÐÝNÝ VE BU SÖZLEÞMEDE ÖNGÖRÜLENLER HARÝÇ OLMAK ÜZERE HÝÇBÝR BEYANA, GARANTÝYE, YA DA AÇIKLAMAYA BEL BAÐLAYARAK HAREKET ETMEDÝÐÝNÝZÝ KABUL ETMEKTESÝNÝZ.


Madde 12. Muhtelif Hükümler


12.1 Ýþbu Sözleþme'nin herhangi bir hükmünün veya sözleþmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliði, yasaya aykýrýlýðý ve uygulanamazlýðý, Sözleþme'nin geri kalan hükümlerinin yürürlüðünü ve geçerliliðini etkilemeyecektir.
12.2 Ýþbu Sözleþme ekleri ile bir bütündür. Sözleþme ile ekleri arasýnda herhangi bir çeliþki olmasý halinde, ilgili eklerde yer alan hükümler geçerli olacaktýr.
12.3 Ýþ Ortaðý ile kayýt olurken bildirdiði Kayýt Bilgileri'nde bulunan elektronik posta vasýtasýyla veya Panel ya da Site'de yer alan genel bilgilendirme ve duyurular aracýlýðýyla iletiþim kurulacaktýr. E-posta ile yapýlan iletiþim yazýlý iletiþimin yerini tutar. E-psota adresini güncel tutmak ve Panel ve Site'yi bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmek Ýþ Ortaðý'nýn sorumluluðundadýr.
12.4 Þirket'in bu sözleþme kapsamýnda ki bir hakký kullanmamasý ya da buradaki herhangi bir hükmü uygulamamasý, söz konusu hak ya da hükmün feragatini teþkil etmeyecektir. Ýþbu sözleþme Ýþ Ortaðý ve Þirket arasýndaki sözleþmenin tamamýný teþkil etmekte olup, Panel'i ya da Þirket'e ait Ürün ve Hizmetler'in kullanýmýný ve Ýþ Ortaðý ve Þirket arasýnda ki Ýþ Ortaklýðýný düzenler ve Þirket ile Ýþ Ortaðý arasýnda ki önceki tüm sözleþmelerin(Bu sözleþmenin önceki sürümleri de dahil, ancak bunula sýnýrlý olmamak kaydýyla) yerine geçer.
12.5 Ýþbu sözleþme kapsamýndaki hiçbir tahkim süreci, gerek toplu tahkim iþlemleriyle gerekse baþka bir þekilde bu sözleþmeye tabi baþka bir tarafa iliþkin tahkim süreçleriyle birleþtirilmeyecektir.
12.6 Ýþbu sözleþme hukukun seçimini düzenleyen kurallara atýfta bulunmaksýzýn Türk hukukuna tabi olacaktýr. Ýþbu Sözleþme ve eklerinden kaynaklý uyuþmazlýklarda Ýstanbul Merkez (Çaðlayan) Mahkemeleri ve Ýcra Daireleri yetkili olacaktýr.